Polityka Prywatności

   Szanujemy wszelkie dane przekazane nam zarówno czynnie jak i biernie przez Użytkowników naszych sklepów oraz dbamy o ochronę zgromadzonych danych. Celem zapewnienia Użytkowników niniejszego Serwisu, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnie istotna i udzielenia. Użytkownikom informacji w przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies - przedstawiamy niniejszą politykę prywatności. Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.). 

W dniu 25 maja 2018 r. zmieniły się regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Spójnie z nowym unijnym rozporządzeniem  RODO od tego dnia obowiązują m.in. zaktualizowane zasady informowania osób, których dane osobowe są wykorzystywane.

1.Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym.

1.1.  Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domenie www.lapio.pl, zwanych dalej Sklepem. Została stworzona i przyjęta przez nasz Serwis który to podmiot jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych /. Administratorem danych osobowych jest firma Lapio

1.2.  Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym jedynie w celu kontaktowym

oraz 1.2.1. zawarcia umowy o realizację usług świadczonych drogą elektroniczną/ poza lokalem przedsiębiorstwa/ukształtowania jej treści, zmiany i rozwiązania; 1.2.2. realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu, w tym kontaktu z Użytkownikiem koniecznej ze względu na realizację zamówienia,

1.2.3. rozpatrywania reklamacji Użytkownika,

1.2.4. realizacji zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;

1.2.5.statystycznym; 1.2.6.kontaktowym i odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania; Poprzez zaznaczenie opcji dostępne przed złożeniem zamówienia „wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji marketingowych, w tym przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną”,  dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Sklep również w celu przekazywania informacji o sklepie/ produktach ofercie/ promocjach/ dostarczania nieodpłatnie newsletterów zawierających informacje o aktualnych promocjach i nowościach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne

1.3. Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z  polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

2.  Pliki Cookie i sposób ich wykorzystywania

2.1.    Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, ostatnio wybranych produktów, produktów znajdujących się w koszyku Użytkownika (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych, o którym mowa w ppkt

2.2 Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Pliki używane przez Serwis nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.

 3. Zabezpieczenia

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.), a także Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.2004. Nr 100, poz. 1024).

4. Rodo

W związku z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia RODO- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Firma Lapio, Ul. Dmowskiego 11C, Stalowa Wola przetwarza informacje, które mają charakter danych osobowych i jest również Administratorem tych Danych Osobowych (ADO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w Firma Lapio, Ul. Dmowskiego 11C, Stalowa Wola . W przypadku ich niepodania usługa nie zostanie wykonana. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych Interesów Administratora Danych t.j.:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz;

 • w sytuacji zawarcia umowy sprzedaży przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych
 • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług szkoleniowych i kosmetycznych

 • udokumentowania wykonania usługi dla celów podatkowych (art. 8.6 dla Ordynacji Podatkowej)

 • kontaktowanie się z państwem w celu reklamowym, głównie za pomocą newslettera
 • spełnienia obowiązków statycznych (art. 30 ustawy o statystyce publicznej
 • do przetwarzania danych osobowych także w celach marketingowych administratora. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 • dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi- zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny [Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.].

Pani/ Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu do zarządzania gabinetem, dostawcę usługi mailingu, firmom świadczącym usługi doradcze oraz kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego itp.

Ponadto Firma Lapio, Ul. Dmowskiego 11C, Stalowa Wola będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek będzie wynikać z przepisów prawa oraz dane będą przetwarzane przez okres korzystania z naszych usług oraz po jego zakończeniu, tj. przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych,

 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO,

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO

 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany,

 • podanie swoich danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży jest/było dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak koniecznym warunkiem do zawarcia z nami umowy sprzedaży. Konsekwencją nie podania powyższych danych osobowych jest brak możliwości zawarcia/realizacji umowy,

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt meilowy.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel